Name Day: Who celebrates today, September 1st

Happy birthday to all the celebrants!

Flowers (Pixabay)

Of the Holy Forty Virgins and ascetics, of Saint Jesus of Nauve, of Saint Meletius the Younger and of Saint Symeon the Stylitos is today, Friday, September 1st.

The names celebrating today are:

 • Adamantios, Adamos, Adamas, Diamantis, Adamantia, Amanda, Ada, Diamanto, Ruby *
 • Manto
 • Athena
 • Exact
 • Antigone, Child
 • Aspasia
 • Aphrodite, Freya
 • Dioni, Dioni
 • Dodona
 • Elpiniki
 • Erasmus
 • Erato, Teti
 • Efterpi
 • Thalia
 • Theano
 • Goddess
 • Kalliroi, Kallirroi
 • Beauty
 • Close
 • Kleoniki
 • Cleopatra, Cleo, Patra, Patroula, Patritsa *
 • Coral
 • Rally, Rally, Rally, Rally, Rally
 • Margarita, Rita, Margaritis *
 • Marianthi
 • Melpomene, Melpo
 • Moschos, Moschoula
 • Ourania, Rania *
 • Pandora
 • Penelope, Bilio, Bilio, Pizza
 • Polymnia
 • Polyniki, Polina, Poly
 • Sappho
 • Terpsichore
 • Caress, Caressed
 • Hariklia, Hara, Haroula *
 • Ιησούς
 • Meletios, Meletis, Meletia, Meletula, Meletina *
 • Simeon, Simeonis, Symos, Simeon, Simeonia, Simeon, Symi *
 • Ismene
 • Precious

* There are other dates that celebrate this name.

Sunrise: 06:54 – Sunset: 19:55 – Day length: 13 hours 1 minutes

Moon 16.3 days