Nikolakis Papastroumf!

nikolakis
nikolakis
Sotiras City Hall and Doros Kyriakidis Children's Stage present the children's musical comedy, Nikolakis Papastroumf, Sunday, January 29 at 15:30 at Sotiras City Hall Event Hall… 

Cast: Costas Schiniou, Christina Terezopoulou, Giota Cross, Elisavet Blakki, Petros Filippou and Doros Kyriakidis.

Directed by: Doros Kyriakidis.

Media sponsor: SotiraNews